The site is not supported in this browser
Please Upgrade to a newer browser

ז'אן מונה

 

 

 

מטרת פעילויות ז'אן מונה הינה קידום מצוינות בהוראה ובמחקר בתחומי האיחוד האירופי ברחבי העולם. בנוסף, הפעילויות שואפות  לטפח דיאלוג בין העולם האקדמי וקובעי המדיניות במטרה לשפר את ממשל מדיניות האיחוד האירופי.

 

פעילויות נתמכות:


א) Modules

 • תכניות לימוד קצרות של 40 שעות הוראה בשנה אקדמית בתחום לימודי האיחוד האירופי
 • מענק מרבי - 30,000 יורו

ב) Chairs

 • משרת הוראה עם התמחות בלימודי האיחוד האירופי לפרופסורים או למרצים בכירים
 • המשרה הינה של פרופסור אחד עליו חלה החובה ללמד מינימום של 90 שעות הוראה בשנה אקדמית
 • מענק מרבי - 50,000 יורו

ג) Centers of Excellence

 • מרכזי מצוינות הינם מקורות למיומנויות וידע בנושאי האיחוד האירופי.
 • מענק מרבי - 100,000 יורו

ד) Jean Monnet Support to Institutions and Associations

 • תמיכה במוסדות המשפרים את ההוראה וההכשרה של נושאי האיחוד האירופי ברמת התואר השני
 • תמיכה בעמותות שמטרתם המפורשת הינה לתרום ללמידת תהליך האינטגרציה האירופי.
 • למוסדות אין מענק מרבי;לעמותות - 50,000 יורו

ה) Networks

 • טיפוח ופיתוח קונסורציומים של שחקנים בינלאומיים בתחום לימודי האיחוד האירופי.
 • הקונסורציומים מתמקדים בפעילויות שלא ניתנות להשגה ברמה הלאומית ומחייבים את מעורבותם של לפחות חמישה מוסדות מחמש מדינות שונות.
 • מענק מרבי - 300,000 יורו

ו) Projects

 • מטרת הפרויקטים הינה לתמוך בחדשנות, הפריה הדדית והפצת נושאי האיחוד האירופי.
 • ההצעות מוגשות ע"י מוסד אחד בלבד עם כי הפעילויות המוצעות עשויות לכלול שותפים אחרים.
 • משך הפרויקטים בין 12 ל- 24 חודשים.
 • מענק מרבי - 60,000 יורו


מועד האחרון להגשה:

 

26 למרץ 2015; 12:00 (זמן בריסל). הבקשות תוגשנה לסוכנות שבבריסל.

 

לפרטים נוספים, אנא לחץ כאן: http://ec.europa.eu/education/opportunities/jean-monnet/index_en.htm