The site is not supported in this browser
Please Upgrade to a newer browser

Knowledge Alliances

 

 

יש לשים לב כי מוסד ממדינה שותפה (כמו ישראל) יכול לקחת חלק בפרויקט Knowledge Alliance רק אם הוא מביא ערך מוסף מהותי לפרויקט.

 

 

מטרת פרויקטים בפעולה זו הינה לחזק את יכולת החדשנות של אירופה וטיפוח חדשנות בהשכלה הגבוהה, בעסקים ובסביבה החברתית-הכלכלית הרחבה יותר. פרויקטים אלו מייעדים להשיג אחת או יותר מהמטרות הבאות:

 

  • לפתח גישות חדשות, חדשניות ורב-תחומיות להוראה ולמידה;
  • לעורר יזמות וכישורים יזמיים בקרב חברי סגל בהשכלה הגבוהה ובחברות עסקיות;
  • להקל על החלפת, זרימת ויצירה משותפת של ידע.

 

בנוסף, ובתיאום עם תכנית העבודה השנתית שאומצה על ידי הנציבות האירופית, תינתן עדיפות לפרויקטים שיתרמו למודרניזציה של מערכות ההשכלה הגבוהה שבאירופה, משמע הגדלת ההשגיות; שיפור האיכות והרלוונטיות של ההשכלה הגבוהה; חיזוק האיכות באמצעות שיתוף פעולה וניידות בינלאומיים; עבודה במסגרת משולש הידע; שיפור הממשל והמימון.

 

הנחיות להגשה:

שיתוף ידע הן רב לאומיים וכרוכים בשישה ארגונים עצמאיים מינימליים של לפחות שלוש מדינות תכנית, מתוך לפחות שני מוסדות להשכלה גבוהות ושלפחות שתי חברות.


משך פעילות:

בין 2-3 שנים. יש לבחור את משך הפרויקט בזמן הגשת ההצעה בהתאם למטרות הפרויקט וסוג הפעילות הצפויה במהלכו.

 

תקציב:

תקציב כל פרויקט ינוע בין חצי מיליון למיליון יורו.

 

מתי ולאן להגיש:

התעדכנו בנוגע למועדי ההגשה בקול הקורא.

 

פרטים נוספים והנחיות להגשה ניתן למצוא בעמודים 123-131 של  מדריך התכנית.

 

לשאלות ניתן לפנות אלינו בכל עת.