The site is not supported in this browser
Please Upgrade to a newer browser

Strategic Partnerships

יש לשים לב כי מוסד ממדינה שותפה (כמו ישראל) יכול לקחת חלק בפרויקט Strategic Partnerships רק אם הוא מביא ערך מוסף מהותי לפרויקט.

 

פרויקטים תחת פעולה זו יתמכו בפיתוח, העברה ו/או יישום של שיטות חדשניות, כמו גם יישום יוזמות משותפות לקידום שיתופי פעולה ושיתוף ידע וניסיון ברמה אירופאית.


פרויקטים אלו יהיו פתוחים לכל סוג של ארגון הפעיל בתחומים שונים של השכלה גבוהה, חינוך, הכשרה ובני נוער או מגזרים חברתיים-כלכליים אחרים, כמו גם לארגונים אשר מבצעים פעילויות רוחביות וניתנות להשמה בתחומים שונים אחרים.


הנחיות להגשה:

Strategic Partnerships הם רב לאומיים ומערבים מינימום שלושה ארגונים משלוש מדינות חברות שונות. אין מקסימום למספר השותפים.


משך פרויקט:

בתחום הנוער בין 6 ל 36 חודשים

פרויקטים בנושאים האחרים בין 24 ו -36 חודשים.


תקציב:

כל פרויקט יקבל תקציב של 150,000 אירו.


מתי ולאן להגיש:

התעדכנו בנוגע למועדי ההגשה בקול הקורא.

 

 פרטים והנחיות להגשה נוספים ניתן למצוא בעמודים 106-122 של  מדריך התוכנית.

 

לשאלות ניתן לפנות אלינו בכל עת.