Print

Structured Dialogue – Youth

מטרת פעולה זו הינה לקדם את השתתפותם הפעילה של צעירים בחברה הדמוקרטית ולטפח דיון סביב הנושאים וסדרי העדיפויות שנקבעו על ידי המסגרות השונות בתחום הצעירים. דיאלוג מובנה הינו השם המשמש לדיונים בין צעירים וקובעי מדיניות בתחום, במטרה להביא לתוצאות שיתרמו לקביעת מדיניות. 

 

הנחיות להגשה:


מפגשים רב-לאומיים / בינלאומיים: פעילות זו חייבת לכלול לפחות שני ארגונים מלפחות שתי מדינות שונות, כאשר לפחות אחת היא מדינת תכנית.

 

 פגישות לאומיות: הפעילות כוללת ארגון אחד ממדינת תכנית אחת.

 

משך פרויקט:


בין 3 ל -24 חודשים

 

לאן ומתי להגיש:


הצעות לפרויקטים יש להגיש לסוכנות הלאומית שבמדינה בו הארגון המגיש ממוקם.

 

הצעות יש להגיש עד למועדים הבאים:

 

 

 פרטים והנחיות נוספים ניתן למצוא בעמודים 183-188 של  מדריך התוכנית.

 

לשאלות ניתן לפנות אלינו בכל עת.