Print

ניידות - מידע שימוש

מידע וקישורים שימושיים עבור ניידות:

 

* ניידות על קצה המזלג

* שאלות ותשובות עבור מוסדות

* שאלות ותשובות עבור סטודנטים וסגל

* טופס הגשה לדוגמה לשנת 2016

* מדריך לשינויים ועדכונים בהסכם

* עשה ואל תעשה בהגשה

* מדריך להערכת איכות

* הסכם בילטראלי

* מדריך למוסדות ממדינות שותפות שזכו במענק ניידות

* מדריך להסכם הניידות לטובת לימודים

* ארסמוס+ אמנת סטודנט

* מדריך ל mobility tool

2016: מימון ותאריכי הגשה